PRIVACY STATEMENT

Het Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2022.

De PenningMaster is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De PenningMaster kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De PenningMaster acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt De PenningMaster de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening

Gegevensbescherming’ (AVG):
De PenningMaster houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG. Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteert De PenningMaster de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG. ID

Wie is verwerkingsverantwoordelijk en wie verwerkt?
Een opdrachtgever van De PenningMaster is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar debiteuren als deze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking vaststelt.

De PenningMaster is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar eigen klanten en klantenbestand. In dit Privacy Statement informeert De Penning Master u over de wijze waarop De PenningMaster met uw persoonsgegevens omgaat.

De PenningMaster maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens:
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd.

De PenningMaster kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan De PenningMaster uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen.

Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Wij verwerken persoonsgegevens om:
• tot het innen van de door onze cliënten uit handen gegeven contributies te kunnen komen, de uitvoering van een overeenkomst;
• uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
• diefstal, vernieling en agressie tegen mijn medewerkers te voorkomen en voor opsporingsdoeleinden;
• telefoongesprekken te kunnen gebruiken voor trainingsdoeleinden;
• bescherming van onze medewerkers en uw/mijn eigendommen;
• de servicelening van ons bedrijf te kunnen verbeteren.

De PenningMaster verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

De PenningMaster verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:
• u geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld in verband met het periodiek voldoen van uw lidmaatschap bijdrage;
• De PenningMaster heeft een overeenkomst met u of wil deze hebben, bijvoorbeeld het periodiek verzoek om uw lidmaatschapsgeld te voldoen;
• De PenningMaster moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Die kunnen te maken hebben met belastingen, sanctiewetgeving, schulden, beslag, het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en overkreditering;
• er is een zogenaamd gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat De PenningMaster uw persoonsgegevens mag gebruiken als dat nodig is voor het goed uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten en die van haar opdrachtgever(-s). Dat mag niet als uw rechten op privacy en gegevensbescherming zwaarder wegen dan de rechten van De PenningMaster.

De PenningMaster kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft De PenningMaster verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan De PenningMaster voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

De PenningMaster gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen.

Op deze wijze stelt De PenningMaster zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

De PenningMaster hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en laat zich daarom jaarlijks controleren. Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteert De PenningMaster daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. De PenningMaster streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stelt De PenningMaster de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door De PenningMaster verwerkte persoonsgegevens:
• Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
• Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
• Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
• Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend middels een e-mail gericht aan De PenningMaster data protection office, info@depenningmaster.nl.

Wij willen u vragen om bij uw verzoek een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen zodat De PenningMaster er zeker van is dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Verwijder in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. Vergeet u a.u.b. in de e-mail niet om aan te geven van welke vereniging u lid bent? Wilt u ook uw lidmaatschapsnummer en NAW gegevens vermelden. De Penning Master zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De PenningMaster is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. De PenningMaster raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Cookies:
De PenningMaster website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. De PenningMaster vindt het belangrijk dat u zelf de controle heeft over uw online privacy. Daarom wil De PenningMaster u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies zij gebruikt en voor welke doeleinden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Er zijn verschillende soorten Cookies te onderscheiden. De PenningMaster website maakt gebruik van functionele Cookies, analytische Cookies en marketing Cookies.

— Functionele Cookies:
Functionele Cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren.

— Analytische cookies:
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

— Marketing cookies:
Marketing cookies worden geplaatst op de website om bezoekers te volgen (tracken) en informatie over hun websitegedrag te verzamelen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende diensten:
De PenningMaster maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op De Penning- Master website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

De PenningMaster maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op De Penning- Master website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het dan lastiger om De PenningMaster website te verbeteren. Hoe u cookies kunt verwijderen dan wel het accepteren van cookies kunt uitzetten verschilt per browser. Wij adviseren u om, in het geval dat u de cookies wilt verwijderen dan wel het accepteren ervan wilt uitzetten, voor uw eigen browser na te gaan hoe u dat kunt doen.

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het dan lastiger om De PenningMaster website te verbeteren. Hoe u cookies kunt verwijderen dan wel het accepteren van cookies kunt uitzetten verschilt per browser. Wij adviseren u om, in het geval dat u de cookies wilt verwijderen dan wel het accepteren ervan wilt uitzetten, voor uw eigen browser na te gaan hoe u dat kunt doen.

U kunt op verschillende manieren contact met De PenningMaster opnemen, telefonisch, per e-mail, of via het contactformulier op onze website. Om uw vraag of klacht te kunnen beantwoorden en er zeker van te zijn dat onze reactie met gegevens aan de juiste persoon wordt verstrekt vraagt De PenningMaster standaard om het lidnummer bij uw sportvereniging en een aantal aanvullende gegevens. Wij kunnen de telefoongesprekken opnemen en de berichten vastleggen in uw dossier.

Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt De PenningMaster om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt De PenningMaster voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en marketingactiviteiten. Op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

De PenningMaster kan te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

Wanneer u vragen heeft die u niet in dit Privacy Statement beantwoord vindt, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u De PenningMaster dit laten weten door een brief te sturen naar NIB Group, t.a.v. afdeling De PenningMaster, Postbus 650, 1440 AR, Purmerend, onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@depenningmaster.nl.

Klachtenrecht:
Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw gegevens dan kunt u een klacht indienen hierover. Ook als De PenningMaster niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, bezwaar, beperking, correctie, verwijderen of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent over hoe de klacht wordt opgelost, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

CONTACT

Adresgegevens:

De PenningMaster
Waterlandlaan 80
1441 MR Purmerend

Contactgegevens:

Verenigingen: 088 - 12 22 240
Leden: 088- 12 22 241
info@depenningmaster.nl

Direct een afspraak maken

Geïntresseerd in de diensten van De Penning Master? Neem dan direct contact op met een van onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.

Meest gestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.